วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกท้ายลาด ตามโครงการกำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารอำเภอโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารสัตว์เลี้ยง (อาหารจระเข้) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสูบน้ำของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขนาดท่อ ๑๒ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากบ้านนางนิตยา สิงห์ใหม่ ไปทางแยกบ้านนางละอองดาว บ้านเปลาะปลอ หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากสวนนายแจ่ม คบด่านกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนตะแบง หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง