วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสว่นตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มและคลอรีน ระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.98-030 สายสี่แยกกลางหมู่บ้านมะระ ถึงสายไปทางถนนลาดยางศาลตาปู่ หมู่ที่ 3 บ้านมะระ ตำบลดอนชมพู กว้าง 4 เมตร ยาว 1,240 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,960 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.98-003 สายจากแยกพันล้าน ถึงสายไปทางถนนแยกทางเข้าวัดดอนชมพู บ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนชมพู กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,840 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพระยะการบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผษ 8508 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 9632 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง