วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัีฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสุนทรี รอดกลาง ไปทางบ้าน นายสำรวม แดนงูเหลือม บ้านแสนสุข หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้าน ร.ต.อ.บุญเพชร จงกลาง ไปทางเหมืองสาธารณะ บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสำราญ กระจัดกลาง ไปทางบ้านนายหวัด กระจัดกลาง บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำเข้าสระหนองเตียน บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการวางท่อระบายน้ำถนนมิตรภาพสายเก่า บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขยายเขตท่อส่งน้ำประปา สายจากหน้าบ้านนางสมส่วน กลกลาง ไปทางบ้านนายเยี่ยม รักมิตร บ้านส้มหมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำประปา บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง