วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนางปราณี เขตกลาง ไปทางถนนมิตรภาพ บ้านมิตรภาพ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายถนอม หมายแก้วกลาง ไปทางบ้านสระพรวน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกถนนลาดยางไปทางบ้าน นางพุฒ แหวกกลาง บ้านมะระ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางน้อย เมืองกลาง ไปทางถนนคอนกรีตริมบึงศรีสุข บ้านศรีสุข หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์รถขุดไฮดรอริค แบบตีนตะขาบ(รถแบโฮ) หมายเลขทะเบียน ตฆ ๖๓๘๑ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2564
ซื้อหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ - เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง