วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๕ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศในห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ยี่ห้อ Focus จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED หขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมโรงการพัฒนาวิชาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง