วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายบัว หมายใยกลางไปทางสี่แยกบ้านนางแสง พร้อมกลาง บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลาประชาคมบ้านเปลาะปลอ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) ไปทางฝายน้ำล้นบึงตลาดเกวียน บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายประกอบ พิรักษา บ้านดอนชมพู หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ (Hand Sanitizzer) ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอยต่อถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิมไปทางศาลาประชาคม บ้านจอก หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพ (Effective Microorganism EM) ชนิดน้ำ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง