วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพ่นหมอกควันตามโครงการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดอนชมพู องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องเจาะคอนกรีต (เครื่องคอริ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๐รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๒ บานเปิด และจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานสไลด์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง