วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางดอกไม้ ขุดโพธิ์ ไปทางบ้านนางสมบรูณ์ มุ่งเอื้อมกลาง บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการช่วงที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกบ้านนายวิชิต ชูชีวา ไปทางบ้านนางปล้อง ภรรคโพธิ์ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกหนองบอน ไปทางแยกบ้านดอนชมพู หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการขนย้ายดิน เพื่อซ่อมแซมถนนที่เสียหายหลังจากเกิดสาธารณภัย (อุทกภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางวิภา กุนอก (ต่อจากรางระบายน้ำเดิม) บ้านส้ม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงแยกคุ้มหนองขามไปทางบ้านนายไหม บ้านดอนชมพู หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมไปทางแยกบ้านนางปราณี บุญไทยกลาง บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้กพร้อมฝาปิด สายจากบ้านนางอัมพร ไปทางลงหนองบอน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดอนชมพู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)