วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อริโก้ รุ่นเครื่อง U31MMP2501SP หมายเลขเครื่อง E336MA50171 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานฯ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ HP Officejet ๗๑๑๐ ?จำนวน??๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเติมผงเคมีแห้งในถังดับเพลิง (ถังแดง) จำนวน ๑๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ลำเลียงขนย้ายดินจากบริเวณลำเชียงไกร ถึงบริเวณบึงหนองนาจุดก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านสระพรวน หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง