วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยเสริมหินคลุกสายจากหน้าศาลตาปู่ บ้านเปลาะปลอ เลียบคลองไปยังถนนบ้านเมืองที-ธารละหลอด บ้านเปลาะปลอ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๑๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 13) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารสว่นตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง