วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
เครื่องเสียง/เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน ๑ ชุด
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
จ้างเหมาค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีบวงสรวง โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุระนารี ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายโครงการงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากคลองส่งน้ำไปทางทำนบพุดซา บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกโรงงานพาสติกเก่าไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากสามแยกโรงงานพลาสติกเก่าไปทางถนนมิตรภาพ บ้านดอนรี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง