วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (แผนงานการเกษตร) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องทำความเย็น (ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 23) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำใบเสร็จค่าน้ำประปา ๑๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุก สายจากบ้านนายวันชัย คำไทย ไปทางบ้านนางสุวรรณา อำภาผล บ้านมะระ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 21) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถขุดไฮดรอลิค แบบตีนตะขาบ (รถแบ็คโฮ) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง