วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kits (ATK) และวัสดุการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ตามโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๒๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินคลุก สายจากหน้าโรงเรียนศรีสุขวิทยาไปทางสะพานถนนมิตรภาพ บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-๑๙ (รอบที่ ๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (จัดทำถุงยังชีพ) ให้บุคคลเสี่ยงต่อการเกิดโรค COVID-19 (รอบที่ 24) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง