องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา
  ด้วยความห่วงใย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนคราชสีมา