องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.donchompoo.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  ท่านสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอโนนสูง และ สภากาชาดไทย มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบวาตภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2561" ในวันที่ 11 เมษายน 2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู จัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ปี 2561" ในวันที่ 11 เมษายน 2561

 
25 มิ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดเผยราคาจัดซื้อสารส้มและคลอรีน
14 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
12 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
25 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
24 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจกา...
20 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กา...
19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ...
11 มิ.ย. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรี...
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2555